Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 28/08/2018.

We houden ons het recht toe om deze verklaring ten alle tijde te wijzigen, indien dit nodig zou zijn.

Gelieve dan ook onze privacyverklaring na te lezen vooraleer een actie te ondernemen.  

 

Woonmaatschappij Thuiswest hecht veel belang aan de correcte en veilige verwerking van uw gegevens. We doen dit volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Wat dit voor u betekent, kunt u onderstaand lezen.


Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onze werking, nemen we op in de bestanden van Woonmaatschappij Thuiswest. Deze gegevens worden uitsluitend opgevraagd en verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, (kandidaat-)kopers of (kandidaat-)ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. Meer gedetailleerde informatie hieromtrent vindt u via deze linken:

U kunt op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@thuiswest.be of een brief naar Woonmaatschappij Thuiswest, Groenestraat 224, 8800 Roeselare. Wij bezorgen u dan deze informatie.
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?
Vindt u dat Woonmaatschappij Thuiswest onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om - onder voorbehoud van wettelijke bepalingen - deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via  contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?
Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@thuiswest.be.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Woonmaatschappij Thuiswest geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Woonmaatschappij Thuiswest. U mag hierop geen inbreuk maken.

U mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

 

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren, u op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en uw sessie te onthouden.

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website.  Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en Google analytics.