Energiewijk 2050 - Algemene voorstelling

Thuiswest investeert continu in duurzaamheid op vlak van zijn patrimonium. Niet enkel door nieuwbouw maar ook door vervangingsbouw en renovatie. Dit moet ervoor zorgen dat o.a. het energieverbruik bij onze huurders daalt en dat ze niet in energiearmoede terechtkomen. Een ander aspect is de invloed van het gedrag van de huurder op zijn energieverbruik. In combinatie met een minder energiezuinige woning, kan dit leiden tot hoge energiefacturen en financiële problemen. Veelal is de kennis rond energie hier niet voor handen, noch bij huurders, noch bij medewerkers. Een gevolg is dat halve waarheden bestaan zonder dat hieromtrent een coherente ondersteuning bestaat voor de huurders. Veelal komen de huurders ook in contact met meerdere organisaties wat het er niet makkelijker op maakt een samenhangende ondersteuning uit te bouwen. Hier zal Thuiswest zorgen dat het totaalpakket, in samenspraak met de verschillende actoren, up tot date en afgestemd voor onze huurders ter beschikking zal zijn. 

  

Met dit project willen we inzetten op beide factoren. Enerzijds de woning aanpassen, waarbij de klemtoon ligt op het verzamelen van kennis om deze te kunnen integreren in toekomstige onderhoudsplanningen en uitvoeringen van renovatie- of nieuwbouwprojecten. Dit wordt belangrijk om zo tijdig en doeltreffend te anticiperen op een wijzigende wetgeving en de integratie van energiebesparende maatregelen in het patrimonium van Thuiswest. Een roadmap per woning wordt het uiteindelijke doel. Hierbij worden de mogelijkheden ook meegenomen om op wijkniveau, collectieve oplossingen mee op te nemen in dit verhaal. Zo wordt er gestreefd naar een gedegen duurzame oplossing waarbij het de bedoeling moet zijn om verder te kijken dan wat op vandaag de “manier” van werken is. 

  

Anderzijds willen we de impact in kaart brengen van het bewonersgedrag en hierrond een concrete tool uitwerken die het moet mogelijk maken om op een uniforme manier mensen te sensibiliseren en te informeren. Dit laatste willen we ook aanwenden om de mensen op wijkniveau vanuit Thuiswest te bereiken en hen samen te brengen en te ondersteunen bij het stellen van doelen en uitwerken van concrete acties binnen hun wijk. Hierbij denken we dan aan samenwerking met een aantal mensen die een zeker draagvlak hebben binnen een wijk.  Dit worden dan onze energieambassadeurs. We hopen dat dit ambassadeurschap op wijkniveau een blijvend karakter kan krijgen om de participatie tussen de huurders onderling en Thuiswest te bevorderen. In eerste instantie moet dit resulteren in een netto energiebesparing door een gedragswijziging bij de huurders. Dat dit alles bijdraagt tot het afremmen van de klimaatverandering is hierbij leuk meegenomen maar de essentie voor onze huurders is nog altijd om hun financiële draagkracht te verbeteren.  Daarnaast wordt de maatschappelijke betrokkenheid aangemoedigd, de sociale cohesie in de betrokken wijken vergroot en het welzijn van de bewoners verbeterd. 

  

Naast de twee bovenstaande doelen is het de bedoeling gedurende de loop van dit project de essentie rond duurzaamheid niet uit het oog te verliezen. Iedere kwh die uitgespaard wordt is nog altijd een belangrijk gegeven. Niet enkel het goedkoper, toegankelijker maken van energie mag de doelstelling zijn. We zullen altijd eerst inzetten op het duurzaam beperken van het verbruik wat rechtstreeks zijn impact heeft op de factuur. Pas als tweede, flankerende maatregel, kijken we wat mogelijk is op vlak van de kostprijs per kwh. 

  

Thuiswest is er zich ook van bewust van samenwerking met meerdere partners. Om deze reden gaat Thuiswest ook actief op zoek naar mogelijke raakvlakken met andere partijen.  Deze kunnen we meenemen in dit project aangezien deze partners de kennis reeds hebben, maar ook om hen in de mogelijkheid te stellen er zelf een meerwaarde uit te halen die kan aangewend worden in het algemeen belang. 

  

Daarnaast heeft Thuiswest een concentratie van woningen in gemeentes en steden. Dit kan perspectieven bieden voor de uitwerking van initiatieven om een globaal plan van te realiseren.  In wijken met allemaal individuele eigenaars is het nog moeilijker om initiatieven gestroomlijnd te krijgen. Hier liggen dus mogelijkheden om een wijk van Thuiswest als motor of katalysator te gebruiken in een globaal plan van aanpak op gemeente- of stadsniveau. Vanuit de kennis die opgebouwd is en met de data van ons patrimonium moet het mogelijk zijn om een ondersteunende rol te spelen voor steden en gemeentes om doelstellingen naar CO2-reductie te concretiseren en te realiseren.