Energiewijk 2050 - Schaalbaarheid

De bedoeling van Thuiswest is om de standaard meting op basis van de digitale teller van Fluvius uit te rollen voor alle woningen (200) binnen de wijk en het appartement. Voor een 30-tal woningen wordt een intensievere meting uitgerold. Enerzijds om de kost onder controle te houden maar ook om voldoende gemotiveerde huurders te vinden die actief willen meewerken. Bij deze mensen zal er actief gemeten en opgevolgd worden. Bij de selectie van deze huishoudens wordt er idealiter een mix bekomen van grote en kleine gezinnen maar ook een mix qua bewonersgedrag en aanwezigheid binnen de woning. Voor deze uitrol wordt er gekeken naar partners die reeds op hetzelfde domein aanwezig zijn en hierbij een meerwaarde kunnen beteken. Bijvoorbeeld voor de verwerking en analyse van data. De essentie van Thuiswest blijft nog altijd de toolkit en de aanzet om de onderhoudsplanning te onderbouwen naar de toekomst toe. 

  

Echter is er dankzij de digitale meter de mogelijkheid om met een beperkte meerkost data te verzamelen van een groter aantal woningen. Dit zou toelaten om een betere kwaliteit van gegevens te bekomen voor het extrapoleren van ingrepen naar de toekomst toe. Dit laat ook toe om in de loop van het project flexibel een aantal afwegingen af te toetsen met een mobiele installatie van extra meetapparatuur. 

  

De hierboven beschreven configuratie is interessant voor verschillende partners, waaronder de stad Roeselare maar in essentie is het toch Thuiswest die hier voordeel zal uit halen omdat de toolkit de essentie is. 

  

Bovenstaande kan echter wel de opstap zijn naar een ander project waarbij de uitbouw van een roadmap voor de woningen verder onderbouwd kan worden en nadien ook kan toegepast worden in de praktijk. Hierbij zouden de aannames kunnen afgetoetst worden om ze nadien te gebruiken voor het stellen van doelen, budgetten, … De aanzet voor het opmaken van een roadmap in het eerste project kan hier dan verder uitgebouwd worden. De vragen die hier beantwoord worden, zijn ook de vragen die een stad wil beantwoord zien. Wij voor ons patrimonium, een stad voor de woningen op zijn grondgebied. Waar Thuiswest bij het project Energiewijk 2050 het grootste voordeel haalt, kan voor de uitbreiding de vraag gesteld worden of niet een externe partner meer voordeel haalt en bijgevolg een inspanning kan/moet leveren in de kosten. Als piloot zal dit een kost, inspanning met zich meebrengen waarbij via Thuiswest ook de impact op de bewoners in kaart kan gebracht worden. Hierbij zullen de doelstellingen van dit project moeten aantonen dat er naast de schaalvergroting die men nastreeft door het proces te faciliteren, ook volgende aspecten aan bod komen: 

  

  • Alle aspecten van de woning integreren in de roadmap. Hierbij moet er oog zijn voor de samenhang en de impact van de verschillende aspecten. 

  • Het aanrijken van oplossingen op wijkniveau om een oplossing te bieden voor problemen die zich stellen op woningniveau. Deze denkpistes zouden ook budgettair moeten kunnen uitgewerkt worden om na te gaan of dit realistische denkpistes zijn. 

  • Thuiswest zou een roadmap moeten kunnen uitwerken voor zijn patrimonium dat als basis kan gebruikt worden voor de volgende onderhouds-, renovatie-, herbouw- of verkoopplanningen. Maw, dit is hetzelfde vraagstuk waar ook een stad mee worstelt waarbij enkel het verschil is dat wij reeds de schaalvergroting realiseren via aanbestedingen. Een mogelijke winst voor Thuiswest hierbij kan echter zijn dat de verschillende investeringen in de tijd met elkaar rekening houden en zou alsnog een besparing kunnen realiseren. 

  • Het project draait rond schaalvergroting-versnelling van uitvoering- kostprijsoptimalisatie en sensibilisatie van eigenaars. De uitvoering en meer bepaald het aspect duurzaamheid vormt hier geen onderdeel van. 

  

Dit zou toelaten om, naast een diepere uitwerking van de onderhoudsplanning, een derde deel toe te voegen aan dit project “energiewijk 2050”,  namelijk: wat is de impact van ingrepen op een geconcentreerde groep woningen op gemeente-stadsniveau. Hierbij kan nagegaan worden hoe dit kan kaderen in een bredere context over de wijkgrenzen heen. Een uitgewerkt voorbeeld kan een motor betekenen voor andere wijken met een meer versnipperd karakter van eigenaars wanneer gerealiseerde voordelen kunnen aangetoond worden. Niet alleen voor wijken, maar ook voor een appartementsgebouw dat zal gemonitord worden en waar een energietransitie zal doorgevoerd worden. Ook hier, kan op dezelfde manier een motor gecreëerd worden voor VME’s waar nog ingrepen of keuzes moeten gemaakt worden. 

  

Voor de stad Roeselare maar ook andere steden en gemeenten ligt er hier een kans om de woonkwaliteit alsook de energieprestaties van de bebouwde omgeving op schaal te verhogen. Het instrumentarium beoogt de noodzakelijke schaalvoordelen met zich mee te brengen om tot rendabele oplossingen te komen gespreid over een afgebakende termijn. Dit biedt investeerders, wooneigenaars, particulieren, enz. een houvast voor investeringen. Om de instrumenten ook op maat van steden en gemeenten te ontwikkelen is Roeselare betrokken bij de initiatieven in Beveren-Roeselare. Dit moet er mee voor zorgen dat de ontwikkelde methodologie de vertaalslag kan doorstaan naar andere steden en gemeenten. Immers zien steden zich geconfronteerd met een divers eigenaarschap in de bebouwde omgeving. Om tot uitvoering te komen van een roadmap zullen op dit domein bijkomende stappen moeten gezet worden. Die stappen kunnen onderzocht worden in het Europees Interreg project Stronghouse waarin Roeselare samen met VIVES partners is. Gezien de gemeenschappelijke belangen binnen dit project voor zowel Thuiswest als stad Roeselare wordt met een gemeenschappelijk verhaal naar de bewoners getrokken. Waarbij niet enkel de huurders van Thuiswest, maar ook de private eigenaars binnen de wijk aangesproken worden. Vanuit de sterktes en complementaire projecten van beide partners worden in dit kader gelijke inspanningen geleverd.