Wie kan zich kandidaat stellen?

 wie-kan-zich-kandidaat-stellen-thuiswest-sociale-woning-woonmaatschappij

Om in aanmerking te komen voor het huren van een sociale woning, worden er met een aantal factoren rekening gehouden, zoals:

 • leeftijd
 • de inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • inkomen en eigendom van jou en jouw partner. Jouw partner is de persoon waarmee je gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont en die de sociale woning zal mee bewonen
 • middelentoets

Je kan je enkel inschrijven als je kunt aantonen dat jij en je partner voldoen aan deze voorwaarden. Om in te schrijven kan je vanaf 18 maart 2024 terecht op de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Op deze website kan je jou op de wachtlijst plaatsen en alle nodige documenten toevoegen voor jouw aanvraag.

Leeftijd

Je kunt je alleen inschrijven als jij en je partner meerderjarig zijn, wat betekent dat je minstens 18 jaar oud bent. Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Je bent nog geen 18 jaar oud, maar woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst of ocmw.
 • Je bent een ontvoogde minderjarige.

Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Jij en jouw partner moeten ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Je kunt niet inschrijven als je:

 • in het wachtregister staat;
 • ambtelijk geschrapt bent;
 • in het buitenland woont.

Inkomen

Je totaal geïndexeerd gezinsinkomen (laatst gekende aanslagbiljet) mag niet hoger zijn dan:

 • 29.515 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • 31.987 € voor een alleenstaande gehandicapte;
 • 44.270 €, voor anderen, vermeerderd met 2.475 € per persoon ten laste.

Enkel het inkomen van jou en je partner telt mee. Wanneer jullie totaal geïndexeerd gezinsinkomen van het laatst gekende aanslagbiljet te hoog was, maar jullie huidig inkomen onder de bovenvermelde grens is gezakt, mogen jullie toch ingeschreven worden. Wanneer jij en je partner geen inkomen hadden in het jaar van het laatst gekende aanslagbiljet of over geen aanslagbiljet beschikken, dan kijken we naar jullie huidig inkomen.

Eigendom

Je kunt je niet inschrijven als jij en/of je partner een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.
 • Deze voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland! Ook mag je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap geen woning of bouwgrond ingebracht hebben.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je hebt een eigendom samen met een (ex-)partner die de sociale woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een gedeeltelijke eigendom verworven via erfenis of schenking (= kosteloze verwerving).
 • Jouw woning is onaangepast aan jouw fysieke beperking.
 • Jouw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor je inschrijving.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Jouw woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer.
 • Je verloor het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.

In de volgende gevallen moet je jouw woning of bouwgrond verkopen binnen het jaar nadat je een sociale woning toegewezen werd.

Middelentoets

De middelentoets is een nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde die geldt voor nieuwe (potentiële) kandidaat-huurders en hun partner vanaf 1.1.2024. De toegelaten grens van vermogen op onder andere: spaar- betaal-, termijn-, effectenrekeningen,… komt overeen met de bestaande inkomensgrens voor sociaal huren. Alle kandidaten die zich inschrijven na 1.1.2024 moeten op eer verklaren dat hun vermogen niet meer dan de toegelaten grens bepaalt. Op het moment van een eventuele toewijzing zullen ze dit ook effectief moeten bewijzen met rekeningafschriften.

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Inschrijving in VDAB - verplicht vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...