Wie kan kopen

Thuiswest bouwt koopwoningen, verkoopt recent gebouwde woningen en verkoopt bouwgrond. Om zo'n woning of perceel bouwgrond te kunnen kopen moet je ingeschreven zijn in het register van kandidaat-kopers.

Om als kandidaat koper te kunnen inschrijven moet je meerderjarig zijn en op de referentiedatum voldoen aan de inkomensvoorwaarde en de eigendomsvoorwaarde.

Sociale koopwoning en sociale kavel

Inkomensvoorwaarde 2024

Je moet bij aanvraag tot inschrijving voldoen aan de inkomensvoorwaarde.  Er geldt een minimum-en maximumgrens.

Het inkomen is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen (beperkt tot de reële eigen beroepsinkomsten) en de afzonderlijke belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Er wordt gekeken naar het inkomen in het meest recente jaar (maar niet langer dan drie jaar geleden) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Dit inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

De inkomsten van de kandidaat koper en van alle personen die de woning zullen betrekken tellen voor 100% mee.  Er zijn hierop enkele uitzonderingen.

Minimum-en maximumgrens

 • Het inkomen van een kandidaat-koper mag niet lager zijn dan 11.337 euro (geïndexeerd bedrag 2024). 
  • Is het inkomen lager?  Dan kunnen de inkomsten van drie opeenvolgende maanden vooraf aan de datum van de aanvraag in aanmerking genomen worden.  Na extrapolatie naar 12 maanden moet de minimumgrens bereikt zijn.
 • De maximumgrenzen zijn gelijk aan (geïndexeerde bedragen in 2024):
 • 45.303 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 49.827 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
 • 67.948 euro voor anderen (echtgenoten, samenwonende partners, alleenstaande met personen ten laste, …), verhoogd met 4.524 euro per persoon ten laste.
 • Voor kandidaat kopers die inschrijven voor een sociale koopwoning of sociale kavel te Torhout en/of Lichtervelde zijn er verhoogde maximumgrenzen.  De verhoogde maximumgrenzen zijn gelijk aan (geïndexeerde bedragen in 2024):
 • 47.460 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 52.199 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
 • 71.182 euro voor anderen (echtgenoten, samenwonende partners, alleenstaande met personen ten laste, …), verhoogd met 4.739 euro per persoon ten laste.

Eigendomsvoorwaarde

Sinds 01 september 2019 geldt de verstrengde eigendomsvoorwaarde.

Hierdoor mag u of één van uw gezinsleden:

 • geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben;
 • geen woning of bouwgrond hebben die u zelf of een gezinslid volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf;
 • geen woning of bouwgrond hebben die u, een gezinslid of een andere persoon (bijvoorbeeld de erflater volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u of een gezinslid een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze regels gelden voor de kandidaat koper en de personen die in de woning zullen wonen.

Op de eigendomsvoorwaarde zijn er vijf uitzonderingen.

 • Relatiebreuk.
  • Heeft de kandidaat koper samen zijn echtgenoot, ex-echtgenoot, partner of ex-partner een woning of bouwgrond  volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal?
  • Of gaf de kandidaat koper een woning of bouwgrond volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal?
  • Dan voldoet de kandidaat koper aan de eigendomsvoorwaarde op voorwaarde dat zijn echtgenoot, ex-echtgenoot, partner of ex-partner niet mee aankoopt en de (op te richten) woning niet mee bewoont.
 • Kosteloze verkrijging.
  • Kreeg de kandidaat koper of zijn gezinslid via erfenis of schenking een woning of bouwgrond deels in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal?  Of kreeg de kandidaat koper of zijn gezinslid gedeeltelijk een woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven?
  • Dan kan de kandidaat koper inschrijven.
 • Overbewoonde woning
  • De kandidaat koper of zijn gezinslid heeft een woning met een geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan € 2.000 en deze woning is overbewoond geadviseerd of verklaard. Dan kan de kandidaat koper inschrijven.
 • Onbewoonbaarheid woning.
  • De kandidaat koper of zijn gezinslid heeft een woning met een geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan € 2.000 en deze woning is onbewoonbaar geadviseerd of verklaard. Dan kan de kandidaat koper inschrijven.
 • Zonevreemde woning.
  • De kandidaat koper of zijn gezinslid heeft een woning met een geïndexeerd kadastraal inkomen lager dan € 2.000 en deze woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegestaan is. Dan kan de kandidaat koper inschrijven
  • Let wel: in voorgaande gevallen moet de eigendom binnen het jaar na aankoop verkocht of gesloopt zijn!  Dat geldt niet voor de zonevreemde woning.

Overgangsregeling

Voor kandidaat-kopers ingeschreven voor 1 september 2019, is er een overgangsregeling.

Ondertekent de kandidaat koper een aankoopbelofte na 01 september 2020, dan geldt de nieuwe eigendomsvoorwaarde wel.

Kandidaat kopers, ingeschreven voor 01 september 2019 en op basis van één van de drie uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde nl.

 • De kandidaat koper is 55 jaar of ouder
 • De aan te kopen sociale koopwoning of kavel ligt in een kernstad
 • De woning (die de kandidaat koper bewoont) ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan en heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van lager is dan € 2.000

kunnen een sociale koopwoning of sociale kavel toegewezen krijgen. De woning of bouwgrond moet dan binnen het jaar na de aankoopakte verkocht zijn.

Tweejaarlijks wordt het register van kandidaat kopers geactualiseerd. Bij actualisatie wordt nagezien of de kandidaat koper nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Voldoet de kandidaat koper op dat moment niet meer aan de inkomensvoorwaarde, dan wordt de kandidaat koper uit het register geschrapt.

Hoe inschrijven?

Bij aanvraag tot inschrijving geeft de kandidaat koper op voor welke gemeenten hij wenst in te schrijven.

Van zodra er in de gemeente van zijn keuze een sociale koopwoning of sociale kavel beschikbaar komt, wordt de kandidaat koper geïnformeerd. De wijze van communicatie – ofwel per post ofwel per mail – wordt bij de aanvraag voor inschrijving vastgelegd.

De kandidaat koper die zijn interesse laat blijken, wordt uitgenodigd voor bezichtiging.

Als de kandidaat koper geïnteresseerd blijft, ontvangt hij een aanbod. De kandidaat koper moet binnen de vastgestelde termijn antwoorden.  Antwoordt de kandidaat koper niet tijdig of weigert hij het aanbod zonder gegronde reden, dan wordt de kandidaat koper geschrapt.

Na aanvaarding van het aanbod start de toewijs. De toewijs gebeurt volgens de chronologische volgorde van inschrijving.

Tussen de aanvaarding van het aanbod en de toewijs wordt nagegaan of de kandidaat koper voldoet aan de inkomens-en eigendomsvoorwaarden. Voldoet de kandidaat koper op dat moment niet aan de inkomens-en eigendomsvoorwaarden dan wordt de kandidaat koper uit het register geschrapt.

Aankoop door zittende huurder

Sommige huurders hadden tot 31 december 2021 het recht om de woning die huurder te kopen. Vanaf 1 januari 2022 is dit niet meer mogelijk.

Openbare verkoop

Je moet niet ingeschreven zijn als kandidaat-koper bij Thuiswest om een woning te kopen die door Thuiswest openbaar verkocht wordt.

Kandidaat-huurders beheren voortaan hun dossier online.

Vanaf 18/03 kunnen mensen die een sociale woning zoeken, zich online aanmelden Bestaande wachtlijst-kandidaten ook moeten hun gegevens herbevestigen om hun plaats te behouden.

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Poelkapelle, Schiethoek

Woonmaatschappij Thuiswest verkoopt 9 sociale koopwoningen in een nieuwe verkaveling Schiethoek te Langemark-Poelkapelle.

Lees meer...